Privacy Statement

Intermont Assuradeuren B.V. onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode wordt door Intermont Assuradeuren B.V. nageleefd. Met dit privacyreglement willen wij aan u toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.

1. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

 • contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • geboortedatum en geslacht;
 • identificatiegegevens, via bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs;
 • uw bank- en betalingsgegevens;
 • indien relevant, gegevens over uw functie, zoals functienaam en arbeidsverleden;
 • alle gegevens die relevant zijn voor uw verzekeringsaanvraag, zoals eerdere verzekeringen die u heeft gehad en claims die u heeft ingediend. Hieronder vallen ook alle gegevens die specifiek zijn voor de soort polis die u aanvraagt;
 • gegevens die wij uit openbare bronnen hebben verzameld, zoals uit kranten of via social media;
 • alle andere gegevens afkomstig van u, uw verzekeringsadviseur of een andere persoon die de verzekering namens u aanvraagt.

2. Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?  

Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

3. Doeleinden verwerken

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

4. Uitwisseling gegevens

Intermont Assuradeuren B.V. kan uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als:

 • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
 • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
 • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
 • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
 • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
 • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
 • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, worden door ons persoonsgegevens verstrekt aan deze bedrijven. Met deze bedrijven maken wij schriftelijke afspraken over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens ter waarborging van uw privacy.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • derden die betrokken zijn bij de administratie van uw verzekeringsaanvraag. Hieronder vallen schadetaxateurs, taxateurs en andere deskundigen.
 • andere verzekeraars (bijv. wanneer een andere verzekeraar eerder een polis met u heeft afgesloten of een claim van u heeft behandel);
 • verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen.
 • de politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Intermont Assuradeuren B.V. om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants en advocaten;
 • geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf;
 • een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt;
 • iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico’s of om te zorgen voor naleving van de wet- en regelgeving en good-governance.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met entiteiten buiten de EER.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden vermeld in paragraaf 3 en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving.

Wij hebben een gedetailleerd bewaarbeleid, waarin wordt bepaald hoe lang wij verschillende soorten gegevens bewaren. De exacte bewaartermijn hangt af van uw relatie met ons en de soort persoonsgegevens die wij van u hebben mogen ontvangen. 

Indien u meer informatie wilt over de periode gedurende welke uw persoonsgegevens worden opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens vermeld in paragraaf 9.

7. Uw rechten

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten in verband met persoonsgegevens welke wij hieronder beschrijven.

Deze rechten in verband met het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht op uitwisseling;
 • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • rechten betreffende geautomatiseerde besluitvorming;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder.

Houd er rekening mee dat hoewel wij uw rechten serieus nemen, er omstandigheden kunnen zijn waarin wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijv. wanneer dat zou betekenen dat wij niet kunnen voldoen aan eisen die aan ons worden gesteld door wet- en regelgeving. In die gevallen zullen wij u laten weten dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Indien u meer informatie wilt over uw AVG-rechten, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens vermeld in paragraaf 9.

8. De beveiliging van uw gegevens

Intermont Assuradeuren B.V. neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.

9. Inzage, correctie en verzet

YU kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Intermont Assuradeuren B.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Arcadialaan 36c/d 1800 AE Alkmaar
compliance@intermont.nl

10. Wijzigingen

Intermont Assuradeuren B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Intermont Assuradeuren B.V. waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.